Проблемні випадки наголошування

асиметрІя
багатовіковИй
борОдавка
бюлетЕнь
БуковИна
видАння
визнАння
вимОга
вимоОа
вИпадок
вітчИм
гіркИй
граблІ
горошИна
грОшей
діалОг
дІтьми
добрЕнький
довІдник
дочкА (але дОнька)
завдАння
заіржАвіти
запитАння
зубОжіти
ідемО
каталОг
квартАл
котрА
котрИй
кропивА
листопАд
кУрятина
мАбУть
мАркетинг
навчАння
ненАвидіти
несемО
новИй
одинАдцять
одноразОвий
Олень
отАман
перЕпис
піднЯти
пізнАння
полковИй
пОмИлка
послАння
прийнЯти
псевдонІм
рАзом
селянИн
серЕдина
симетрІя
складовИй
спИна
украЇнський
фартУх
фенОмен
цемЕнт
цЕнтнер
черговИй
читАння
чотирнАдцять
чорнОзем
чорнОслив

Comments:

Коментарі закриті.